Serveis

FORMACIÓ (Aula Virtual)

 • Curs bàsic en PRL (30 o 60 hores)
 • Formació en Recurs Preventiu.
 • Formació Evacuació de treballadors (simulacre)
 • Formació de carretons elevadors
 • Formació en manipulació aliments (Nº autorització 324/cat)
 • Formació de directius segons RD 1109/07
 • Formació als treballadors segons conveni general del sector de la construcció 2007-2011 i sector metal·lúrgic (nº registre: 0312080387 per la Fundació Laboral de la Construcció)
 • Formació en  DEA (Desfibril·ladors semi-automàtics)

CONSTRUCCIÓ

 • Elaboració i revisió d’estudis i plans de seguretat i salut.
 • Accions com a coordinador de seguretat en l’obra.
 • Establir els requisits a sol·licitar a qualsevol empresa contractada que realitzi treballs dintre de les instal·lacions de l’empresa contractant.
 • Preparació de la documentació necessària per quan l’empresa contractant realitzi algun servei o activitat en les instal·lacions d’altra empresa.

ENGINYERIA

 • Projecte de prevenció i protecció d’incendis
 • Projecte de Plans de Seguretat i Salud
 • Estudis de Seguretat i Salud.
 • Gestió de l’adequació a la Llei3/98 de gestió mediambienbal.
 • Assessorament e implantació APPCC.
 • Projecte d’adequació de les maquinàries al RD 1215/97.
 • Informe de conformitat de les màquines (RD 1215/97)

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

 • Pla de Prevenció
 • Política preventiva
 • Assessorament modalitat organitzativa
 • Control i seguiment de les mesures preventives
 • Gestió de la documentació
 • Programació anual
 • Memòria anual

SEGURETAT

 • Anàlisis de riscos del lloc de treball
 • Anàlisis de procediments de treball
 • Planificació de l’activitat preventiva
 • Assessorament de la gestió dels Equips de Protecció Individual
 • Formació teòric – pràctica del lloc de treball
 • Investigació d’accidents
 • Assessorament del compliment del RD 1215/97 en maquinaria.
 • Manual d’autoprotecció

HIGIENE

 • Medició de mostres ambientals i el seu posterior anàlisis, per a la determinació d’agents físics, químics o biològics.
 • Formació teòric – pràctica dels riscos higiènics del lloc de treball.
 • Estudis de qualitat d’ambients interiors
 • Assessorament e implantació de programes d’utilització Equips de Protecció Individual.

ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA

 • Estudis ergonòmics per moviments repetitius, per manipulació de càrregues, per càrrega mental i física.
 • Formació teòric – pràctica dels riscos ergonòmics i psicosociológics.

MEDICINA DEL TREBALL

 • Determinació dels protocols dels exàmens de salut que es realitzin als treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.
 • Planificació de revisions inicial i periòdiques dels treballs en funció de les feines que desenvolupen.
 • Informació, formació i documentació als treballadors sobre riscos per a la seva salut laboral en el moment de l’avaluació.
 • Avaluació de la salut laboral dels treballadors.
 • Realització del historial clínico-laboral intern en Treserisk per a cada treballador per les possibles patologies detectades en l’avaluació.