Recurs preventiu

Posted by on Sep 15, 2010 in Notícies, Portfolio | Desactiva els comentaris

La presència d’un recurs preventiu és obligatòria a cada centre de treball 29/08/2008 RECURS PREVENTIU: Presència obligatòria a cada centre de treball 1 treballador amb aquesta formació (és a dir, a cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials, tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el RD 604/2006, del 19 de maig, pel que es modifica el RD 39/1997 pel que es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD 1627/1997 pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció